Държавен вестник, бр. 48 от 18.VI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 148 от 14 юни 2019 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (дв, бр. 49 от 2006 г.)
 
Изменения към международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приети с резолюция MSC.58(67) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 5 декември 1996 г. в сила за република България от 1 юли 1998 г.)
 
Изменения към международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приети с резолюция MSC.28(61) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 11 декември 1992 г. в сила за република България от 1 юли 1994 г.)
 
Решение по доклад на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.
 
Решение по доклад на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г.
 
Решение по годишния доклад за дейността на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения през 2017 г.
 
Решение по доклад за дейността на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения през 2018 г.
 

Променени актове

Наредба № 69 от 16 май 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2010 г.)
 
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приет с резолюция MSC.4(48) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 17 юни 1983 г. в сила за република България от 1 юли 1986 г.)