Държавен вестник, бр. 86 от 15.X

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите
 
Указ № 262 от 07.10.2021 г. за назначаване на янко василев йорданов - извънреден и пълномощен посланик на република България във федерална република нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република конго със седалище в гр. абуджа, федерална република нигерия
 
Инструкция за изменение на инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)
 
Изменения на анекса към международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. (изменения на анекс I, II и V към MARPOL - електронни дневници)(приети с резолюция MEPC.314(74) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 17 май 2019 г. в сила за република България от 1 октомври 2020 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 39 от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение (дв, бр. 29 от 2019 г.)
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса (дв, бр. 19 от 2019 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция "национална сигурност" (дв, бр. 90 от 2015 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата (дв, бр. 34 от 2007 г.)
 
Меморандум за разбирателство между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на вътрешните работи на италианската република за засилване на сигурността в туристическите райони (одобрен с решение № 802 от 5 ноември 2020 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването - 21 септември 2021 г.)
 
Изменения на анекса към международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. (изменения на анекс II към MARPOL)(остатъци от товари и измиване на танкове от устойчиви плаващи вещества)(приети с резолюция MEPC.315(74) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 17 май 2019 г. в сила за република България от 1 януари 2021 г.)
 
Изменения и допълнения на правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "с" към конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
 
Заповед № сд-06-10 от 18 юни 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 

Променени актове

Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - притурка с към конвенцията)
 
Наредба № 2 от 11 април 2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата
 
Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 
Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.(*)(**)(ратифицирана със закон, приет от XXXIX народно събрание на 13 октомври 2004 г. - дв, бр. 94 от 2004 г. в сила от 12 март 1985 г., като протоколът от 1997 г. е в сила от 19 май 2005 г.)
 
Заповед № лс-04-671 от 19 април 2017 г. за допълване на списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Наредба № І-3 от 13 ноември 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция "национална сигурност"
 
Наредба № 39 от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение
 
Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса
 

Отменени актове

Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите от 2002 г.