Държавен вестник, бр. 73 от 17.IX

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 229 от 13 септември 2019 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност", приет с постановление № 23 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 17 от 2008 г.)
 
Решение № 536 от 12 септември 2019 г. за изменение и допълнение на националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с решение № 545 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 60 от 2004 г.)
 
Постановление № 228 от 13 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 36 от 2019 г.)
 
Постановление № 230 от 13 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на министерството на отбраната за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
 
Правилник за организацията на работа и състава на консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № І-8 от 2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в република България, превозвани по въздух, предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на националния контратерористичен център, и реда за предоставяне на данните (дв, бр. 90 от 2016 г.)
 
Инструкция за отменяне на инструкция № Iз-507 от 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на министерството на вътрешните работи (дв, бр. 38 от 2008 г.)
 
Решение за приемане на годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.
 

Променени актове

Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 
Инструкция № І-8 от 2 ноември 2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в република България, превозвани по въздух, предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на националния контратерористичен център, и реда за предоставяне на данните
 
Решение № 545 от 28 юни 2004 г. за приемане на национален план за разпределение на радиочестотния спектър (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2011 г.)
 

Отменени актове

Инструкция № Iз-507 от 26 март 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на министерството на вътрешните работи (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2009 г.)