Държавен вестник, бр. 36 от 1.V

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 121 от 28.04.2021 г. за възлагане на кандидата за министър-председател антоанета андонова стефанова да състави правителство
 
Указ № 125 от 30.04.2021 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на изборния кодекс
 
Наредба № 10 от 26 април 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове
 
Наредба № н-6 от 20 април 2021 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително месечно възнаграждение на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия за владеене на официалните езици на нато
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (дв, бр. 80 от 2013 г.)
 
Решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 35 от 2017 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс (дв, бр. 19 от 2014 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността (дв, бр. 77 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност (дв, бр. 13 от 2019 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-9 от 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на европейския съюз (дв, бр. 101 от 2009 г.)
 
Правилник за дейността на почивна база "морско утро" - гр. китен
 
Решение № 391 от 23 април 2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "кабакум - централен", община варна, област варна
 

Променени актове

Закон за административно-териториалното устройство на република България
 
Наредба № н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
 
Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс (дв, бр. 19 от 2014 г.)
 
Наредба № н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 36 от 2021 г.)
 
Наредба № н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
 
Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 
Изборен кодекс
 
Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 
Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - дв, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)
 

Отменени актове

Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара