Държавен вестник, бр. 79 от 21.IX

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 303 от 17 септември 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с постановление № 76 на министерския съвет от 2021 г. (дв, бр. 20 от 2021 г.)
 
Постановление № 305 от 17 септември 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 
Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория
 
Постановление № 300 от 17 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на държавен фонд "земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Изменения към международната конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г.(приети с резолюция MSC.155(78) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 20 май 2004 г. в сила за република България от 1 юли 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (дв, бр. 7 от 2015 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (дв, бр. 26 от 2019 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд "култура" (дв, бр. 55 от 2007 г.)
 
Правила за изменение на правилата за балансиране на пазара на природен газ (дв, бр. 99 от 2016 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г.(изменения на анекс VI на MARPOL и техническия кодекс за NOх от 2008 г.)(приети с резолюция MEPC.132(53) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 22 юли 2005 г. в сила за република България от 22 ноември 2006 г.)
 
Приложения към решение № 538-пвр/нс от 16 септември 2021 г. и решение № 557-пвр/нс от 17 септември 2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за народно събрание на 14 ноември 2021 г.
 
Постановление № 301 от 17 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на национална научна програма "върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука" - 2021 (вихрен - 2021)
 
Постановление № 302 от 17 септември 2021 г. за приемане на наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория
 
Постановление № 304 от 17 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерство на културата за 2021 г.
 
Указ № 237 от 14.09.2021 г. за награждаване на комисар георги христов пармаков с орден "за гражданска заслуга" втора степен
 
Указ № 238 от 14.09.2021 г. за награждаване на главен инспектор юлиян йорданов петров с медал "за заслуга"
 
Указ № 239 от 14.09.2021 г. за награждаване на комисар светослав кирилов георгиев с медал "за заслуга"
 
Указ № 240 от 14.09.2021 г. за награждаване на главен инспектор димитър тодоров бришимов с медал "за заслуга"
 
Указ № 247 от 16.09.2021 г. за освобождаване на валери иванов йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кооперативна република гвиана
 
Указ № 248 от 16.09.2021 г. за назначаване на божидара николова сърчаджиева - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в кооперативна република гвиана със седалище в гр. бразилия, федеративна република бразилия
 
Изменения на международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти изменения на правило E-1 и приложение I (изпитания за въвеждане в експлоатация на системи за управление на баластни води и форма на международното свидетелство за управление на баластни води) (приети с резолюция MEPC.325(75) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 20 ноември 2020 г. в сила за република България от 1 юни 2022 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г.(изменения на правила 2, 13, 19, 20 и 21 и допълнението към международното свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха съгласно анекс VI на MARPOL и сертифициране на двигатели, работещи с два типа гориво, съгласно техническия кодекс за NOх 2008 г.)(приети с резолюция MEPC.251(66) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 4 април 2014 г. в сила за република България от 1 септември 2015 г.)
 
Решение № 558-пвр/нс от 20 септември 2021 г. относно утвърждаване на нови образци на изборни книжа - приложение № 21-пвр/нс, приложение № 25-пвр/нс и приложение № 76-пвр, утвърдени с решение № 557-пвр/нс от 17 септември 2021 г. на цик
 
Решение № 538-пвр/нс от 16 септември 2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за народно събрание на 14 ноември 2021 г.
 
Решение № 557-пвр/нс от 17 септември 2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за народно събрание на 14 ноември 2021 г.
 

Променени актове

Правила за балансиране на пазара на природен газ
 
Международна конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (ратифицирана със закон, приет от 44-то народно събрание на 16 март 2018 г. - дв, бр. 28 от 2018 г. в сила за република България от 30 юли 2018 г.)
 
Международна конвенция за търсене и спасяване по море, 1979
 
Протокол от 1997, отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, както е поправена от протокола от 1978, отнасящ се към нея
 
Решение № 557-пвр/нс от 17 септември 2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за народно събрание на 14 ноември 2021 г.
 
Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
 
Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд "култура"
 
Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 
Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
 

Отменени актове

Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория OT 2003 г.
 
Постановление № 265 от 12 ноември 2003 г. за приемане на наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория