Държавен вестник, бр. 66 от 20.VIII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (дв, бр. 102 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (дв, бр. 52 от 2015 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите (дв, бр. 33 от 2012 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 55 от 2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава - членка на европейския съюз, или в друга държава - страна по споразумението за европейското икономическо пространство (дв, бр. 60 от 2017 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (дв, бр. 19 от 2015 г.)
 
Приложения към решение № 615-ми от 15 август 2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 
Решение № 615-ми от 15 август 2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 
Заповед № рд-01-544 от 14 август 2019 г. за утвърждаване на национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от закона за хората с увреждания
 

Променени актове

Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията
 
Тарифа за таксите, които се събират от агенция "пътна инфраструктура" (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 
Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 
Наредба № 46 от 11 април 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите
 
Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол
 
Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
 
Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне на еквивалентни регулирани пазари (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2019 г.)