Държавен вестник, бр. 75 от 11.IX

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 189 от 5 септември 2018 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 
Постановление № 190 от 5 септември 2018 г. за допълнение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 70 от 2008 г.)
 
Постановление № 191 от 5 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с постановление № 17 на министерския съвет от 2018 г. (дв, бр. 14 от 2018 г.)
 
Указ № 213 от 27.08.2018 г. за награждаване на г-н кшищоф краевски - извънреден и пълномощен посланик на република полша в република България, с орден "стара планина" първа степен
 
Наредба № 8 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен техник"
 
Постановление № 192 от 5 септември 2018 г. за допълнение на постановление № 162 на министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 53 от 2016 г.)
 
Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
 
Поправка
 

Променени актове

Инструкция № и-4 от 14 май 2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи
 
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси
 
Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 
Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.
 
Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на министерството на външните работи по закона за държавните такси
 

Отменени актове

Наредба № 74 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен техник"
 
Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането