Държавен вестник, бр. 7 от 26.I

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 14 от 21 януари 2021 г. за изменение на постановление № 155 на министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на министерството на правосъдието (дв, бр. 48 от 2015 г.)
 
Постановление № 15 от 21 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2021 г.
 
Постановление № 16 от 21 януари 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по закона за хазарта, приета с постановление № 270 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 85 от 2012 г.)
 
Международен кодекс за кораби, опериращи в полярни води (полярен кодекс) (приет с резолюция MSC.385(94) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 21 ноември 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2017 г.)
 
Указ № 12 от 18.01.2021 г. за обнародване на закона за изменение на закона за мерките срещу изпирането на пари
 
Указ № 13 от 18.01.2021 г. за обнародване на закона за ратифициране на спогодбата между република България и кралство нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане
 
Указ № 16 от 18.01.2021 г. за награждаване на г-жа наргиз гурбанова - извънреден и пълномощен посланик на република азербайджан в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 
Правилник за устройството и дейността на института по психология на министерството на вътрешните работи
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (дв, бр. 90 от 2014 г.)
 
Договор № рд-нс-01-4-8 от 15 януари 2021 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (дв, бр. 7 от 2020 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция "национална сигурност" (дв, бр. 90 от 2015 г.)
 
Закон за изменение на закона за мерките срещу изпирането на пари (дв, бр. 27 от 2018 г.)
 
Правилник за устройството и дейността на националния институт по криминалистика
 
Постановление № 13 от 21 януари 2021 г. за приемане на актуализиран списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година
 
Постановление № 17 от 21 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.
 
Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
 
Постановление № 12 от 20 януари 2021 г. за приемане на наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
 
Постановление № 18 от 21 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
 
Решение № 50 от 21 януари 2021 г. за признаване на сдружение "национален център за рехабилитация на слепи" (нцрс) за национално представителна организация
 
Закон за ратифициране на спогодбата между република България и кралство нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане
 

Променени актове

Постановление № 155 от 25 юни 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на министерството на правосъдието
 
Закон за мерките срещу изпирането на пари
 
Постановление № 360 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
 
Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по закона за хазарта (загл. изм. - дв, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
 
Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
 
Наредба № І-3 от 13 ноември 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция "национална сигурност"
 
Национален рамков договор № рд-нс-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г.
 

Отменени актове

Правилник за устройството и дейността на научноизследователския институт по криминалистика и криминология от 2014 г.
 
Правилник за устройството и дейността на института по психология на министерството на вътрешните работи от 2018 г.