Държавен вестник, бр. 62 от 14.VII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 132 от 07.07.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията
 
Указ № 131 от 06.07.2020 г. за награждаване на христо генадиев григоров с орден "за гражданска заслуга" първа степен
 
Постановление № 152 от 9 юли 2020 г. за отменяне на правилника за устройството и дейността на националния военен университет "васил левски", приет с постановление № 200 на министерския съвет от 2003 г.
 
Закон за изменение и допълнение на закона за устройство на територията (дв, бр. 1 от 2001 г.)
 
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в комисията по енергетика, както и процедурата за избор от народното събрание
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 "плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 16 от 2015 г.)
 
Приложения към решение № 1833-ми от 7 юли 2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове
 
Решение № 1833-ми от 7 юли 2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове
 

Променени актове

Закон за електронните съобщения
 
Закон за устройство на територията
 
Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 "плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 

Отменени актове

Постановление № 200 от 11 септември 2003 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на националния военен университет "васил левски"
 
Правилник за устройството и дейността на националния военен университет "васил левски"