Държавен вестник, бр. 23 от 19.III

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 43 от 14 март 2019 г. за изменение и допълнение на постановление № 67 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 
Правилник за устройството и дейността на информационния център на министерството на отбраната
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта (дв, бр. 70 от 2011 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (дв, бр. 29 от 2016 г.)
 
Решение по доклада за дейността на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.
 
Решение за приемане на годишна работна програма на народното събрание по въпросите на европейския съюз за 2019 г.
 
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на комисията за финансов надзор, ръководещ управление "надзор на инвестиционната дейност"
 
Решение за избиране на председател на комисията за финансов надзор
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на софийския окръжен съд за 2019 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при софийския окръжен съд за 2019 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - ямбол, и административния съд - ямбол, за 2019 г.
 
Постановление № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
 
Постановление № 46 от 14 март 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2019 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2019 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 
Наредба № 10 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "карвинг-декоратор"
 
Постановление № 45 от 14 март 2019 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 
Договор № рд-нс-01-2-4 от 19 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2018 г. (дв, бр. 26 от 2018 г.)
 
Изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенцията по обществени поръчки на република България и международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г. (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2019 г. - дв, бр. 18 от 2019 г. в сила от 1 март 2019 г.)
 
Решение № 5171-нс от 15 март 2019 г. относно обявяване на георги николов вергиев за народен представител от тринадесети изборен район - пазарджишки
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - ямбол, и административния съд - ямбол, за 2019 г.
 

Променени актове

Закон за държавния служител
 
Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда
 
Постановление № 208 от 27 септември 2017 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 
Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 
Закон за държавния бюджет на република България за 2019 г.
 
Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между агенцията по обществени поръчки на република България и международната банка за възстановяване и развитие (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 13 декември 2017 г. - дв, бр. 103 от 2017 г. в сила от 28 декември 2017 г.)
 
Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 
Наредба № рд-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
 
Наредба № рд-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
 
Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2018 г.
 
Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
 

Отменени актове

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на софийския окръжен съд за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при софийския окръжен съд за 2018 г.
 
Правилник за устройството и дейността на информационния център на министерството на отбраната от 2015 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - ямбол, административния съд - ямбол, както и за специализирания наказателен съд, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - ямбол, административния съд - ямбол, както и за специализирания наказателен съд, за 2018 г.