Държавен вестник, бр. 92 от 17.XI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Правилник за устройството и дейността на стационарната комуникационна и информационна система
 
Указ № 231 от 09.11.2017 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 
Указ № 233 от 13.11.2017 г. за обнародване на закона за ратифициране на техническото споразумение между правителството на република България и върховното главно командване на обединените въоръжени сили на нато в европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти (дв, бр. 71 от 2013 г.)
 
Списък за допълнение на списъка на съдебните преводачи за нуждите на върховна касационна прокуратура и върховна административна прокуратура (дв, бр. 5 от 2015 г.)
 
Списък за допълнение на списъка на съдебните преводачи за нуждите на националната следствена служба (дв, бр. 5 от 2015 г.)
 
Закон за ратифициране на техническото споразумение между правителството на република България и върховното главно командване на обединените въоръжени сили на нато в европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)
 
Указ № 232 от 10.11.2017 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване
 
Наредба за изменение на наредба № 1 от 2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (дв, бр. 45 от 2008 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 
Инструкция за изменение на инструкция № Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от закона за българските документи за самоличност (дв, бр. 20 от 2006 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - кюстендил, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - кюстендил, за 2018 г.
 
Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 

Променени актове

Закон за радиото и телевизията
 
Закон за храните
 
Закон за устройство на територията
 
Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
 
Инструкция № Iз-207 от 15 февруари 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от закона за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2017 г., в сила от 17.11.2017 г.)
 
Закон за корпоративното подоходно облагане
 
Закон за изменение и допълнение на кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., дв, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - решение № 5 на конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г.)
 
Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)
 
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 
Закон за рибарството и аквакултурите
 
Закон за частната охранителна дейност
 
Закон за камарата на строителите
 
Наредба № 1 от 18 април 2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
 
Закон за счетоводството
 
Валутен закон
 
Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 
Списък на съдебни преводачи за нуждите на върховната касационна прокуратура и върховната административна прокуратура за 2015 г.
 
Кодекс за застраховането
 
Списък на съдебни преводачи за нуждите на националната следствена служба за 2015 г.
 
Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 
Закон за местните данъци и такси
 
Закон за комисията за финансов надзор
 
Закон за данък върху добавената стойност
 
Наредба № 1 от 1 август 2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти
 
Закон за акцизите и данъчните складове
 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 

Отменени актове

Правилник за устройството и дейността на стационарната комуникационна и информационна система от 2011 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - кюстендил, за 2017 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - кюстендил, за 2017 г.