Държавен вестник, бр. 26 от 28.III

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи
 
Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
 
Постановление № 54 от 23 март 2017 г. за откриване на три института в структурата на университета за национално и световно стопанство
 
Постановление № 55 от 23 март 2017 г. за приемане на наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
 
Решение № 4 от 16 март 2017 г. по конституционно дело № 16 от 2016 г.
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4. "текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19. "водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 9 от 2016 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за премин з аване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 29 от 2015 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (дв, бр. 27 от 2015 г.)
 
Условия и ред за изменение и допълнение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок (дв, бр. 22 от 2016 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебен район на окръжния съд - сливен, и административния съд - сливен, за 2017 г.
 

Променени актове

Закон за министерството на вътрешните работи
 
Наредба № 10 от 1 април 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства
 
Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 
Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок
 

Отменени актове

Наредба № 8121з-346 от 25 юли 2014 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебен район на окръжния съд - сливен, и административния съд - сливен, за 2016 г.