Държавен вестник, бр. 82 от 18.X

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на постановление № 100 на министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (дв, бр. 50 от 2018 г.)
 
Постановление № 260 от 14 октомври 2019 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието, храните и горите
 
Устройствен правилник на министерството на земеделието, храните и горите
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националния център по обществено здраве и анализи (дв, бр. 54 от 2015 г.)
 
Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между министерството на икономиката на република България и министерството за бизнес среда, търговия и предприемачество на румъния(утвърден с решение № 409 от 15 юли 2019 г. на министерския съвет. в сила от 2 септември 2019 г.)
 

Променени актове

Правилник за устройството и дейността на националния център по обществено здраве и анализи
 
Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (загл. изм. и доп. - дв, бр. 82 от 2019 г.)
 

Отменени актове

Устройствен правилник на министерството на земеделието, храните и горите от 2017 г.
 
Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на националната здравноосигурителна каса