Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

18.03.2020 / 12:16 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Дрениращата подложка е здрава, мразоустойчива, водопропусклива, редуцира изсоляванията и предотвратява появата на корени.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

За да изпълните безупречно съвременните настилки, трябва да си отговорите на няколко въпроса:

 

1. Какво е необходимо да направите, за да бъде настилката здрава, да не сляга и да не се поврежда при движение на хора и коли?

 

2. Как да отведете бързо и безпрепятствено водата при интензивен дъжд, така че да не се налага изграждане на канализация с по-голям дебит?

 

3. Как да предотвратите замръзване на водата под настилката, което би довело до разрушаване на плочите?

 

4. Как да сведете до минимум опасността от слягане на основата?

 

5. Как да избегнете появата на изсолявания по фугите и плочите?

 

6. Как да спрете развитието на корени във фугите между плочите?

 

Специалистите от Баумит разработиха продукта ГалаДрейн, влагането на който до голяма степен решава горепосочените проблеми. Дрениращата подложка има много предимства:

 

Материалът има високи якостни показатели (отговаря на циментов разтвор с якост на натиск клас С 16/20 (20 N/mm2). Слоят с ГалаДрейн поема значителни натоварвания и  разпределя равномерно напреженията върху основата. По този начин се намалява забележимо дълбочината на изкопа, а оттам и дебелината на баластрената подложка.

 

Продуктът има дрениращи свойства. Когато водата от повърхността достигне до него, тя преминава бързо и безпрепятствено към по-дълбоко разположените дрениращи слоеве. Така при основи с висок дрениращ капацитет повърхностните води се отвеждат и задържат в почвените слоеве, без да се налага проектирането и изпълнението на каквато и да е отводнителна канализация.

 

Тъй като е силно порьозен със значителни по размери пори, дрениращият разтвор ГалаДрейн прекъсва покачването на капилярна влага към по-горните слоеве и повърхността. Този слой възпрепятства развитието на корени на растения, защото там вече отсъства хранителна почвена среда. Тъй като има отлични якостни показатели и не позволява неравномерно слягане, този дрениращ разтвор намалява опасността от образуване на бразди от автомобилни гуми върху настилката.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Разтворът Баумит ГалаДрейн се полага в земновлажна консистенция. Дебелината на полагане зависи от вида на основата и очакваното натоварване с или без превозни средства. За тротоари и пешеходни алеи тя е между 4-6 см. При полагане на улични настилки достига до 10-16 см. При дебелини до 10 см уплътняването се извършва обикновено ръчно, чрез причукване на камъните или паветата до проектната височина. При по-дебели слоеве разтворът се уплътнява с подходящи инструменти (трамбовки, вибрационни плочи, вибрационни валяци) директно върху положената настилка от плочи или павета.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Баумит ГалаДрейн е мразоустойчив както при средна, така и при висока степен на водонасищане. Когато са налице благоприятни условия за отвеждането на повърхностните дъждовни и други води към по-дълбоките слоеве на основата, фугите между плочите/паветата се оставят на суха пясъчна фуга. Предварително се подготвя зърнометрична крива на използвания пясък с цел неговото самоуплътняване във фугата. Може да се вложи и друг водопропусклив фугиращ материал.

 

Вижте как е изпълнена настилката около хотел в София, при положение, че по нея ще се придвижват превозни средства:

 

Първо е отстранена старата настилка и основата е почистена до бетонната плоча на подземните помещения на хотела. Прахта е изсмукана. Компрометирани участъци от хидроизолацията са възстановени. Проверени са наклоните на основата - дали навсякъде са в посока към наличните отвеждащи канавки, за да се осигури възможност за просмукалата се през фугите или страничните участъци вода да се оттича към съществуващата канализационна система.

 

Дренажният разтвор за паваж Баумит ГалаДрейн е доставен на обекта в силоз. Той е разбъркан с проточен смесител - елемент от подсилозното стопанство.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Консистенцията на разтвора е настроена така, че при формирането с длани на топка от него тя да не се разпада или да не се разтича.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Дебелината на полагане на ГалаДрейн е приета около 4 см, което е съобразено с текущите коти на основата и размера на новите бетонни павета. Съблюдавани са нивата на полагане да следват проектните коти, понижени с височината на паветата. Освен това е предвидено и слягането на паветата вследствие от уплътняването им в пресния разтвор. Подложката е подравнена отлично, за да може паветата да образуват равна повърхност. Това е постигнато с метални профили, служещи за „майки". Помежду им насипаният разтвор е изтеглен с мастар.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

След подравняването „майките" са извадени внимателно и празните пространства са запълнени с материал. Паветата са редени на фуга от около 3 мм, зададена от зъбчетата, оформени фабрично по страните им. Важно е да се знае, че при топло време е препоръчително те да се навлажняват предварително обилно с вода.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Реденето е изпълнено на участъци, за да не пресъхва подложеният под тях дренажен разтвор Баумит ГалаДрейн. В крайните участъци, където не могат да се монтират цели елементи (павета, плочи), са изрязани парчета от тях, като предварително са взети точните размери за всяка позиция.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Предвидени са разширителни фуги, като за конкретния обект ролята на такива в надлъжна посока изпълняват разположените по дължина на площадката линейни канавки между канализационните шахти. В напречна посока е предвидено изпълнението на още няколко такива фуги, като местата им са подбрани в зависимост от конкретните размери и оформление на площадката.

 

След завършването на всеки отделен участък са фугирани пространствата между паветата с пясък. Съблюдавано е пясъкът да е с подходяща зърнометрия, така че да навлиза безпрепятствено и да успява да запълни цялото пространство от фугите по дебелината на бетоновите павета.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Пясъкът е разнесен внимателно с широка четка върху фугите. След запълването им, излишният пясък е изметен.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Следва трамбоване на паветата с лека вибрационна плоча.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

Накрая повърхността е намокрена с вода от маркуч, така че да се образуват капчици като от ситен дъжд.

 

Перфектни настилки с ГалаДрейн от „Баумит“

 

След около 7 дни, когато подложката е набрала достатъчна якост и върху нея вече е било възможно да се ходи, фугите са дозапълнени с още пясък за фугиране. Повърхността отново е намокрена внимателно с вода (под формата на ситен дъжд). След изсъхването на паветата евентуалните остатъци от пясъка на повърхността са изметени с четката. Върху готовата настилка е приложено леко натоварване (спорадично движение на леки автомобили) - след около 14 дни, а пълно натоварване е допуснато едва след 28 дни.


 

   още от Новини
   още от Градина